skip to Main Content
0186 612477 info@autobiedingen.nl

Algemene aankoopvoorwaarden

1. Inleiding
Autobiedingen.nl is als zodanig belast met de waardebepaling en inkoop van auto’s met behulp van haar website www.autobiedingen.nl

2. Definities
In deze algemene aankoopvoorwaarden (hierna “AV”) wordt verstaan onder:
Koper: Autobiedingen.nl
Aanbieder: de bezoeker van de website
www.autobiedingen.nl die Autobiedingen.nl een bod op de auto laat uitbrengen.
Bod: geldbedrag in Euro’s dat door Autobiedingen.nl per e-mail wordt bevestigd, en aan aanbieder wordt verzonden.
Koopsom: het bod waarvoor wordt gekocht.
Verkoper: aanbieder waarmee een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Overeenkomst: koopovereenkomst tussen Autobiedingen.nl en aanbieder.
De auto: de door aanbieder ter taxatie/ verkoop aangeboden auto zoals getoond en in de staat als omschreven op de website van Autobiedingen.nl.


3. Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden
Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge, schriftelijke en elektronische aanbiedingen en mededelingen aan en/ of van Autobiedingen.nl.
Autobiedingen.nl behoudt zich het recht voor om deze AV aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aanbieder verklaart voor de aanbieding, c.q. eerste aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze AV, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door aanbieder/ verkoper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

4. Totstandkoming en ontbinding van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aankoop door ons wordt geaccepteerd. Van acceptatie is sprake indien de overeenkomst schriftelijk dan wel via elektronische weg door ons wordt bevestigd. Autobiedingen.nl behoudt zich het recht voor om biedingen terug te trekken en vergissingen bij toewijzingen te herstellen zonder dat de aanbieder hieraan rechten kan ontlenen. Tevens behoudt Autobiedingen.nl zich het recht voor om de overeenkomst in verband met onvoorziene omstandigheden of anderszins te ontbinden. Aanvullingen en/ of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen, gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch zijn vastgelegd.

5. Betaling Koopsom
Autobiedingen.nl is verplicht de koopsom zoals vermeld op de overeenkomst over te boeken op de bankrekening zoals vermeld op de toegezonden factuur van aanbieder d.m.v. een spoedbetaling direct na vrijwaring door Autobiedingen.nl én aflevering van de auto aan Autobiedingen.nl. Indien het voertuig niet overeenkomt met de beschrijving zoals door aanbieder is gedaan, is Autobiedingen.nl niet verplicht om de auto af te nemen en/of de koopsom te voldoen.

6. Levering en transport
Na ontvangst van de toewijzing zal de levering plaatsvinden binnen de overeengekomen termijn.
Bij overschrijding hiervan heeft aanbieder geen recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Autobiedingen.nl haar afname- en overschrijvingsplicht niet nakomt. Levering van de auto door aanbieder geschiedt op een door Autobiedingen.nl opgegeven adres.

7. Garantie en aansprakelijkheid
Aanbieder is gehouden aan het bieden van een hoge standaard van stiptheid en professionele zorg aan het beschikbaar stellen van volledige en juiste informatie. Toch kan het voorkomen dat er fouten worden gemaakt en dat een aangeboden auto niet aan de verwachtingen van Autobiedingen.nl blijkt te voldoen.

9. Meldingsplicht aanbieder
Aanbieder verplicht zich ten tijden van het bestaan van deze overeenkomst om elke wijziging inzake zijn registratie bij de Kamer van Koophandel (bij bedrijven) en/ of RDW (bij bedrijven) maar ook bij eventuele faillissementsaanvragen (bij bedrijven en particulieren) of beslagen (bij bedrijven en particulieren) onverwijld schriftelijk bekend te maken aan Autobiedingen.nl.

10. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
Op deze AV is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een rechter is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele onoplosbare geschillen.

11. Depot voorwaarden
Deze algemene inkoopvoorwaarden, zijn ook ter inzage op ons bedrijf beschikbaar. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Back To Top